Yliopiston kielikeskus

Laatutyö

Palaute kielikeskuksessa

Yksi opetuksen kehittämisen keskeisistä työkaluista on palaute. Kurssipalaute tuo opiskelijan äänen osaksi opetuksen kehittämistyötä. Vertaispalaute antaa puolestaan mahdollisuuden oman työn kehittämiseen ja ajatusten jakamiseen kollegoiden kanssa.

Kurssipalaute

Kielikeskuksen jokaiselta kurssilta kerättiin palautetta systemaattisesti yhteisellä Korppi-lomakkeella kolmen lukuvuoden aikana (2011–2012, 2012–2013 ja 2013–2014). Palautetta saatiin noin 500 kurssilta joka lukuvuosi. Lomakkeella pyydettiin palautetta kielikeskuksen toiminnasta, tietyn kielen opetuksesta sekä yksittäisen kurssin toteutuksesta. Saatua palautetta käsiteltiin kielikeskuksen aineryhmissä, henkilöstökokouksessa, ohjausryhmässä, johtokunnassa ja opiskelijaneuvostossa.

Palautteesta nousi toistuvina teemoina mm. kurssitiedotukseen ja kursseista tiedon löytymiseen liittyviä kehitysideoita, joiden perusteella kielikeskus on kehittänyt toimintaansa. Yhteiseen opetuksen kehittämiseen ei palaute ole vastausten hajanaisuuden ja alhaisen vastausprosentin vuoksi antanut juurikaan eväitä, joten tässä muodossa palautetta ei enää kerätä. Nykyisen järjestelmän tilalle kehitetään dynaamisempi ja tilanteen mukaan kohdennettavissa oleva palautejärjestelmä.

Kielikeskus kerää tietoa perustutkinto-opiskelijoilta Know your students -kyselyllä joka toinen vuosi. Tavoitteena on selvittää miten tästä aineistosta voitaisiin louhia palautetta opetuksen ja toiminnan kehittämiseen. Myös yliopistotason kurssipalautteesta toivotaan tukea kielikeskuksen opetuksen kehittämistyöhön.

Vertaispalaute

Kielikeskuksen vertaispalautteen ideana on pedagogisen ajattelun jakaminen työyhteisössä. Vertaispalautteessa kaksi työtoveria keskustelee opetuksestaan, käy seuraamassa toistensa työtä esimerkiksi yhden opetustunnin ajan ja käy tämän jälkeen palautekeskustelun.

Vertaispalaute on molemminpuolinen oppimiskokemus, jonka antina voi olla

 • tilaisuus omien pedagogisten ratkaisujen pohtimiseen
 • asiantuntemuksen jakaminen
 • opetuskäytänteiden vaihtaminen
 • uudet ideat opetukseen ja materiaaleihin
 • työyhteisöön ja kollegoiden osaamiseen tutustuminen
 • uudet yhteistyömuodot
 • kollegiaalisuuden lisääminen

Tarkoituksena on, että prosessi ei vie kovin paljon aikaa ja siihen on siksi helppo osallistua. Vertaispalautteen voi toteuttaa myös osana perehdyttämistä. Palaute annetaan palautekeskustelussa. Lisäksi palauteprosessi dokumentoidaan lomakkeelle, johon tallennetaan mitä on tehty ja opittu sekä mahdollinen jatkosuunnitelma kehittämistyölle.

Kielikeskuksen laaturyhmä

Laaturyhmänä toimii kielikeskuksen johtoryhmä täydennettynä kielikeskuksen varajohtajalla. Laaturyhmän tarkoituksena on edistää kielikeskuksen laatutyötä, kehittää laadunhallinnan järjestelmiä ja ylläpitää keskustelua laadusta ja laatutyöstä. Laaturyhmä huolehtii kielikeskuksen toiminnan laadun kehittämistyöstä ja erilaisista hankkeista käytännössä.

Laaturyhmään kuuluvat henkilöt:
Johtaja Peppi Taalas
Varajohtaja Ulla Lautiainen
Kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä
Lehtori Teija Natri
Lehtori Merja Almonkari
Yliopistonopettaja Marja Lampinen
Yliopistonopettaja Kirsi Westerholm
Yliopistonopettaja Juha Jalkanen

Kielikeskuksen laatuvastaava
Kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä

Laadunhallinnan dokumentit

  Yhteystiedot

  kompassi

  Käyntiosoite:
  Opintoasiat ja hallinto
  Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

  Sähköposti:
  lcinfo@ulc.jyu.fi

  Postiosoite:
  Yliopiston kielikeskus
  PL 35
  40014 Jyväskylän yliopisto