Yliopiston kielikeskus

Valmentavat kurssit

Kontaktiopetus

Ruotsin valmentava moduuli, 2-3 op (XRUX014)

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden ruotsin kielen opinnoista on jo aikaa, ja jotka haluavat aktivoida ja kehittää ruotsin taitojaan. Kurssi sopii opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan usealla osa-alueella ja selkeyttää käsitystään tämänhetkisestä taitotasostaan.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa kurssin jälkeen kertoa itsestään ja opinnoistaan sekä suullisesti että kirjallisesti käyttäen arkielämän sanastoa ja peruskielioppirakenteita. Hän osaa myös etsiä ja lukea kohdekielisiä tekstejä. Työtapoina toimivat mm. matalan kynnyksen pari- ja pienryhmäkeskustelut, erilaisten tekstien lukeminen, monipuoliset kirjoitus-, kielioppi- ja puheenymmärtämisharjoitukset.

Ruotsin valmentava kirjoitusmoduuli, 2 op (XRUX015)

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat harjoitella ruotsinkielisten tekstien kirjoittamista ja/tai valmistautua tutkintoon kuuluvan kurssin kirjalliseen tenttiin.

Kurssilla tehdään erilaisia kirjoitusharjoituksia ja tutustutaan alakohtaiseen sanastoon. Työtapana käytetään mm. prosessikirjoittamista ja omia tekstejä työstetään yhdessä opettajan ja muiden kurssilaisten kanssa.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto