Yliopiston kielikeskus

Valmentavat kurssit

Kontaktiopetus

Ruotsin valmentava moduuli, 2-3 op (XRUX014)

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden ruotsin kielen opinnoista on jo aikaa, ja jotka haluavat aktivoida ja kehittää ruotsin taitojaan. Kurssi sopii opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan usealla osa-alueella ja selkeyttää käsitystään tämänhetkisestä taitotasostaan.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa kurssin jälkeen kertoa itsestään ja opinnoistaan sekä suullisesti että kirjallisesti käyttäen arkielämän sanastoa ja peruskielioppirakenteita. Hän osaa myös etsiä ja lukea kohdekielisiä tekstejä. Työtapoina toimivat mm. matalan kynnyksen pari- ja pienryhmäkeskustelut, erilaisten tekstien lukeminen, monipuoliset kirjoitus-, kielioppi- ja puheenymmärtämisharjoitukset.

Ruotsin valmentava kirjoitusmoduuli, 2 op (XRUX015)

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat harjoitella ruotsinkielisten tekstien kirjoittamista ja/tai valmistautua tutkintoon kuuluvan kurssin kirjalliseen tenttiin.

Kurssilla tehdään erilaisia kirjoitusharjoituksia ja tutustutaan alakohtaiseen sanastoon. Työtapana käytetään mm. prosessikirjoittamista ja omia tekstejä työstetään yhdessä opettajan ja muiden kurssilaisten kanssa.

Ruotsin valmentava puhemoduuli, 1 op (XRUX016)

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aktivoida ja kehittää ruotsin kielen keskustelutaitojaan.

Työtapoina toimivat mm. erilaiset matalan kynnyksen pari- ja pienryhmäkeskustelut ja kuullunymmärtämisharjoitukset.

Verkkokurssit

Nätfräsch (XRU0008)

Nätfräsch-verkkokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat harjoitusta kieliopissa, kirjallisen ruotsin tuottamisessa ja kuullun- ja tekstinymmärtämisessä. Kurssi sopii opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti tutorin avulla. Kurssi koostuu erilaisista teksteistä, ääninäytteistä ja tehtävistä verkossa. Apuvälineenä kurssin suorittamiseen käytetään Optima-oppimisympäristöä, johon kerätään kurssin aikana tehtyjä tehtäviä ja kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa.

Hjälpis (XRUX009)

Hjälpis valmistaa opiskelijaa tutkintoon kuuluvaa kurssia varten. Kurssi soveltuu parhaiten opiskelijoille, jotka hallitsevat kielen perusrakenteet, sillä kurssilla ei ole varsinaisia kielioppiharjoituksia.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti Moodi-oppimisympäristössä tekemällä tehtäviä, jotka koostuvat mm. erilaisista teksteistä ja videoklipeistä. Tutor antaa palautetta tehtävistä, joiden avulla kerrataan ja laajennetaan sanavarastoa ja rakenteita. Lisäksi harjoitellaan kuullun- ja teksinymmärtämistä sekä tehdään kirjoitusharjoituksia. Tavoitteena on, että opiskelija osaa kurssin jälkeen kertoa omasta opiskelualastaan, pystyy lukemaan kohdekielisiä tekstejä, kertomaan ajankohtaisista, omaan alaan liittyvistä teemoista sekä analysoida omaa ruotsin kielen osaamistaan.

 

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto