Yliopiston kielikeskus

Puheviestinnän kursseista

Puheviestinnän kurssit ovat

 • käytännönläheisiä, harjoituspainotteisia, oppijakeskeisiä, keskustelevia
 • pienryhmäopetusta: kurssiryhmät koostuvat 12–18 eri alojen tai tietyn alan opiskelijoista
 • aktiivista läsnäoloa vaativia

Tule puheviestinnän kurssille

 • ilmoittautumalla Korppiin
 • milloin vain, kursseilla ei odoteta aikaisempaa puheviestinnän osaamista
 • mahdollisesti jo opintojesi alkuvaiheessa, ehdit hyötyä oppimistasi taidoista jo opintojen aikana
 • valitsemalla itsellesi ajankohtaisia ja kiinnostavia kursseja, jotka palvelevat oppimistarpeitasi

Kaikille aloille yhteisiä kursseja

 • Puheviestinnän perusteet XPV0018, 2–3 op

  Kurssilla käsitellään puheviestinnän keskeisiä ilmiöitä ja harjoitellaan monipuolisesti erilaisia vuorovaikutustaitoja. Kurssilla harjoitellaan myös palautteen antamista, vastaanottamista ja analysointia. Tämä kurssi sopii ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi.

 • Esiintymistaito XPV0015, 3 op

  Käsiteltäviä teemoja ovat esiintymisvarmuus, luotettavuusvaikutelma, argumentointi ja vuorovaikutuksen eettiset periaatteet. Vuorovaikutusta ja esiintymistä harjoitellaan erityyppisin oppimistehtävin.

 • Esiintymisvarmuuden kehittäminen XPV0024, 3 op

  Keskeisiä teemoja ovat esiintymispelon ja -jännityksen käsittely sekä esiintymisen osataidot. Kurssi tarjoaa runsaasti esiintymiskokemuksia, rakentavaa palautetta ja vertaisryhmän tukea.

 • Äänenkäyttö XPV0012, 3 op

  Kurssilla tutustutaan äänentuottoprosessiin ja havainnoidaan omaan ääneen vaikuttavia tekijöitä. Äänen ilmaisullisuutta ja kestävyyttä haetaan rentoutus-, hengitys- ja ääniharjoituksin. Kurssilla lähestytään äänenkäyttöä viestinnällisestä näkökulmasta.

 • Työelämän viestintätaidot XPVX003, 4 op

  Kurssilla keskitytään viestintätaitoihin työelämän eri tilanteissa. Kurssin aikana tutustutaan viestinnän tehtäviin ja merkitykseen työyhteisöissä.

 • Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta XPVX002, 3 op

  Kurssilla käsitellään työhyvinvoinnin ja vuorovaikutusosaamisen yhteyksiä. Keskeistä on vuorovaikutuksen analysoiminen ja kehittäminen työelämän konteksteissa. Kurssilla tarkastellaan miten vuorovaikutusosaamisen avulla voidaan ylläpitää ja kehittää työhyvinvointia.

 • Työelämäviestintää monikulttuurisessa ryhmässä XPV0021, 3 op

  Kurssi rakentuu projektista, joka tehdään monikulttuurisissa pienryhmissä. Nämä Pienryhmät toimivat esimerkkeinä, kun harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja ja analysoidaan omaa osallistumista monikulttuurisen ryhmän toimintaan. Projektityön aiheet liittyvät esim. erilaisiin monikulttuurisuuden teemoihin tai työelämäviestinnän ilmiöihin.

 • Esimiehen vuorovaikutusosaaminen XPVX005, 4 op

  Kurssilla analysoidaan, arvioidaan ja kehitetään esimiehen vuorovaikutusosaamista. Näkökulmina ovat johtamisviestintä ja viestinnän johtaminen.

 • Neuvottelu- ja kokoustaito XPV0011, 4 op

  Keskeisiä teemoja kurssilla ovat työelämän ryhmien ja vuorovaikutussuhteiden dynamiikka, neuvottelustrategiat, argumentointi sekä kokous- ja palaverikäytänteet. Omaa vuorovaikutusosaamista analysoidaan ja kehitetään neuvottelun ja kokouksen kontekstissa.

 • Ohjausviestintä XPVX006, 3 op

  Kurssi soveltuu eri alojen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet ohjauksellisesta työotteesta. Kurssin keskeisenä teemana ovat erilaisissa ohjaus- ja opetustilanteissa tarvittava vuorovaikutusosaaminen.

 • Fundamentals in intercultural and multilingual communication XYHX003, 3-5 op

  The course introduces students to fundamental issues and concepts in intercultural and multilingual communication from an interdisciplinary perspective.

 • Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen XYHX005, 1 op

  Kurssilla pohditaan ruotsin kielen puhumisvarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kurssi tarjoaa jännittämisen lievityskeinoja, esiintymiskokemuksia, tukea antavaa ohjausta ja vertaispalautetta.

Tietylle alalle suunnattuja kursseja

IT-ala

 • Viestintätaidot IT-alalla XYHI001, 2 op
 • Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla XYHI002, 2 op
 • Projektiviestintä IT-alalla XYHI003, 3 op
 • Työelämän viestintätaidot IT-alalla, 3 op

Johtaminen

 • Sosiaaliset verkostot ja verkostoituminen organisaatiossa XPVT001

Kasvatustiede, varhaiskasvatustiede, erityispedagogiikka

 • Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen XYHK001, 4 op
 • Varhaiskasvatuksen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen XPVK, 2 op
 • Akateeminen puheviestintä erityispedagogiikan pro gradu-seminaariin osallistuville XPVK002, 2 op

Liikuntatiede, terveystiede

 • Puheviestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteen opiskelijoille XPV0401, 2 op

Matemaattis-luonnontieteellinen ala

 • Puheviestinnän perusteet/matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta XPV0301, 2 op

Psykologia

 • Puheviestinnän perusteet psykologian opiskelijoille XPV0202, 3 op

Yhteiskuntatieteellinen ala

 • Monikielinen argumentointi XYHX008, 3 op

Huom. Monissa pääaineissa (esim. etnologiassa, fysiikassa ja historiassa) puheviestintä sisältyy jo kandidaatintutkinnon uusimuotoisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Arviointi ja Palaute -sivulla kerrotaan kurssien arvioinnista.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto