Yliopiston kielikeskus

Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen, MoKO

IN ENGLISH

 

KVT

Kansainvälistymisen myötä monipuolista kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista tarvitaan elämän eri osa-alueilla. Työmarkkinoilla hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa paljon opintoja, jotka omalta osaltaan tukevat opiskelijan kansainvälistymisvalmiuksia. Kulttuurienvälinen osaaminen ja kielitaito voivat vahvistua lukuisilla kursseilla tai opiskelijan toimiessa esimerkiksi kansainvälisenä tuutorina. Kansainvälistymisvalmiuksia vahvista kurssit voivat sisältyä eri opintokokonaisuuksiin, tai ne voivat olla myös yksittäisiä kursseja ja/tai kieliopintoja. Kun kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista vahvistavat kurssit ovat hajallaan eri opintokokonaisuuksien alla tai irrallisina kursseina tutkintotodistuksessa, henkilön saavuttamaa monikielistä kulttuurienvälistä osaamista voi olla vaikea hahmottaa ja todentaa.

Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen (MoKO) antaa Jyväskylän yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden nostaa esiin opintojen aikana kertynyt osaaminen ja panostus kansainvälistymiseen.

Mikä on MoKO?

MoKO on TODISTUS, joka kokoaa tutkinnon eri osiin sijoittuvat opinnot, jotka tavalla tai toisella vahvistavat opiskelijan kulttuurista osaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia. Todistusta voi hakea siinä vaiheessa, kun kansainvälistymisvalmiuksia tukevia opintoja on vähintään 25 opintopisteen verran. Ylärajaa MoKOon kerättävillä opintopisteillä ei ole.

MoKO ei ole opinto-ohjelma tai opintokokonaisuus, eikä se sinällään käy sivuaineeksi. MoKOn todistus on erillinen varsinaisesta tutkintotodistuksesta ja toimii sen liitteenä. MoKO ei ole pakollinen osa tutkintoa. Huomaathan, että MoKOon koottavista opinnoista kertyvät opintopisteet kirjataan varsinaisen opintosuorituksen yhteyteen, eikä MoKO todistuksen hakeminen siis sinällään liity / vaikuta tutkinnon anomiseen ja valmistumiseen. 

MoKOn tavoitteena on:

  • tukea opiskelijoita kansainvälistymisessä ja kulttuurienvälisessä osaamisessa ja rohkaista heitä käyttämään monipuolista kielivarantoaan

  • rohkaista opiskelijoita osallistumaan monikieliseen ja monikulttuuriseen dialogiin

  • mahdollistaa kotikansainvälistyminen: MoKO tarjoaa vaihtoehdon niille, jotka eivät suorita opintoja ulkomailla.

  •  edelleen vahvistaa ja todentaa vaihdossa olleiden opiskelijoiden kansainvälistymisvalmiuksia ja monikulttuurista osaamista

  •  auttaa opiskelijoita rakentamaan looginen kokonaisuus ja näyttö hankitusta kansainvälisestä kulttuuri- ja viestintäosaamisesta

MoKOon sopivat opinnot

Ainoa kaikille pakollinen osa MoKOa on johdantokurssi

XYHX003 Fundamentals in intercultural and multilingual communication 5 ECTS

Johdantokurssin voi suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa. MoKOon voi siis sisällyttää opintoja, jotka on suoritettu jo ennen johdantokurssia.

Huomaathan myös, että MoKOon tulee sisällyttää VÄHINTÄÄN KAHDEN VIERAAN KIELEN opintoja kandidaatin tutkintoon sisältyvien ruotsin ja englannin opintojen lisäksi.  Vieraita kieliä tulee olla yhteensä vähintään 10 opintopistettä.

Lisäksi MoKOon voit koota opintoja seuraavilta alueilta:

2)  Liikkuvuus

3)  Kotikansainvälistyminen, jota voivat olla:

  • Omalle ainelaitokselle suoritetut opinnot
  • Muutoin hankittu monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen, kuten kansainvälinen järjestö- tai tutortoiminta, kunhan toiminta on tapahtunut opintojesi aikana ja Jyväskylän yliopiston puitteissa.

MoKOn kokoaminen

Suoritettuasi 25 opintopistettä kansainvälisyyttä tukevia opintoja voit hakea Kielikeskuksesta Monikielisen kulttuurienvälisen osaamisen todistusta. Hakuohjeet ja hakulomake löytyvät TÄSTÄ.

Kunkin opiskelijan MoKOn sisällön ja laajuuden määräävät hänen tekemänsä valinnat. MoKOn minimimäärä on 25 opintopistettä ja enimmäismäärää ei ole määritelty.

 

Lisätietoja & MoKOn koordinointi:

Yliopistonopettaja Lotta Kokkonen, PhD

sähköposti: lotta.o.kokkonen@jyu.fi

 

 Amanuenssi Leena Subra, PhD (soc.sc.)         
Viveca 274

puh. 040 8053169
sähköposti: leena.subra@jyu.fi

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto