Yliopiston kielikeskus

Kirjallisuutta

Kirjallisuutta

Kirjoittaminen ja kielenhuolto

Tutkimusviestintä

Työelämän viestintä

Sanakirjat

 

Kirjoittaminen ja kielenhuolto

Iisa, Katariina – Oittinen, Hannu – Piehl, Aino 2012. Kielenhuollon käsikirja. 7. laajennettu ja päivitetty painos. Helsinki: Yrityskirjat.

Iisa, Katariina – Piehl, Aino 1992. Virkakielestä kaikkien kieleen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 67. Helsinki: VAPK-kustannus.

Iisa, Katariina – Piehl, Aino – Kankaanpää, Salli 2011. Tekstintekijän käsikirja. Opas työssä kirjoittaville. Ajantasaistettu ja uudistettu laitos. Helsinki: Yrityskirjat.

Ikkunoita kielen maailmaan 2004. Toim. Maija Länsimäki ja Helena Suni. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 130. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Ikola, Osmo 2005. Nykysuomen opas. 4. painos. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 65. Turku: Turun yliopisto.

Iso suomen kielioppi 2005. Päätoimittaja Auli Hakulinen. Toimittajat Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja-Riitta Heinonen ja Irja Alho. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 950. 3. painos. Helsinki: SKS. Verkkoversiona: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 5. http://scripta.kotus.fi/visk

Itkonen, Terho 2011. Uusi kieliopas. Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies. 4. tarkistettu painos. Helsinki: Tammi.

Jääskeläinen, Miisa 2005. Sana kerrallaan. Johdatus luovaan kirjoittamiseen. 2. painos. Helsinki: WSOY.

Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Stellatum Oy.

Kielipoliisin käsikirja 2006. Toimittanut Pirkko Muikku-Werner. 3. painos. Helsinki: Tammi.

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas 2007. Päätoimittaja Salli Kankaanpää. Toimittajat Elina Heikkilä, Riitta Korhonen, Sari Maamies ja Aino Piehl. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 147. 2. korjattu painos. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Korhonen, Ritva 1990. Alastarolla, Ylistarossa. Suomen asutusnimet ja niiden taivutus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 58. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Leino, Pirkko 2006. Hyvää suomea. 4. painos. Helsinki: Otava.

Leino, Pirkko 2005. Suomen kielioppi. 8. painos. Helsinki: Otava.

Leino, Pirkko 2008. Taitavan kirjoittajan kielenhuolto. Opiskelijan opas. Palmenia-sarja 59. 5. painos. Helsinki: Palmenia.

Luukkonen, Marsa 2006. Hauskaa kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas. 2. painos. Helsinki: WSOY.

Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen 2006. Standardi 4175. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Nurmi, Timo – Torvelainen, Päivi 2008. Kielenhuollon luennot. Uusittu laitos. Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen opetusmateriaaleja 1. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Piehl, Aino – Vihonen, Inkaliisa 2006. Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti. Kotimaisten kielten tutkimuksen julkaisuja 139. 3. laajennettu painos. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Sillä tavalla! 2006. Toimittanut Pirkko Muikku-Werner. Helsinki: Tammi.

Svinhufvud, Kimmo 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.

Taitava kirjoittaja 2006. Toimittaneet Irma Lonka, Kirsti Lonka, Pirjo Karvonen ja Pirkko Leino. 5. muuttamaton painos. Palmenia-sarja 13. Helsinki: Yliopistopaino.

Ventelä, Eveliina – Kesseli, Marika – Eronen, Riitta 2007. Uusi kieliopas. Testit ja tehtävät. Helsinki: Tammi.

Virkapukuinen kieli 2002. Toimittanut Vesa Heikkinen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 112. Tietolipas 182. Helsinki: SKS.

Tutkimusviestintä


Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. 2010. Toimittaneet Johanna Hurtig, Merja Laitanen ja Katriina Uljas-Rautio. Jyväskylä: PS-kustannus.

Hirsjärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula 2010. Tutki ja kirjoita. 16. painos. Helsinki: Tammi.

Kniivilä, Sonja – Lindblom-Ylänne, Sari – Mäntynen, Anne 2012. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 2. painos. Helsinki: Sanoma Pro.

Mäkinen, Olli 2005. Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Helsinki: Tammi.

Mäkinen, Olli 2006. Tutkimusetiikan ABC. Helsinki: Tammi.

Polkuja soveltavaan yhteiskunnalliseen tutkimukseen. 2007. Toimittaneet Leena Viinamäki ja Erkki Saari. Helsinki: Tammi.

Svinhufvud, Kimmo 2009. Gradutakuu. Helsinki: Tammi.

Tuomi, Jouni 2007. Tutki ja lue. Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. Helsinki: Tammi.

Vilkka, Hanna 2007. Tutki ja havainnoi. 2. painos. Helsinki: Tammi.

Vilkka, Hanna 2009. Tutki ja kehitä. 3. painos. Helsinki: Tammi.

Viskari, Sinikka 2002. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. 3. tarkistettu painos. Tampereen yliopisto. B, Opetusmonisteet n:o 17. Tampere: Tampereen yliopisto.

Työelämän viestintä

Alajärvi, Kyllikki – Herno, Leena – Koskinen Heli – Yrttiaho, Liisa 2004. Työelämän viestintä. 7. painos. Helsinki: WSOY.

Alasilta, Anja 2002. Näin kirjoitat tehokkaasti. Viestintäopas työelämän kirjoittajille. 3. painos. Helsinki: Inforviestintä.

Alasilta, Anja 2004. Verkkokirjoittajan käsikirja. 2. painos. Helsinki: Inforviestintä.

Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vaikuttamisen taidot. 2007. Toimittanut Marja-Liisa Kaakkuri-Knuuttila. 7. painos. Helsinki: Gaudeamus.

Aula, Pekka 2006. Hyvä yritys. Strateginen maineenhallinta. Helsinki: WSOYpro.

Heikkinen, Vesa – Hiidenmaa, Pirjo – Tiililä, Ulla 2001. Teksti työnä, virka kielenä. 2. painos. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 116. Helsinki: Gaudeamus.

Ikävalko, Elisa 2001. Käytännön tiedottaminen. Yhteisöviestinnän käsikirja. 5. painos. Helsinki: Inforviestintä.

Isohookana, Heli 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. Helsinki: WSOYpro.

Juholin, Elisa 2009. Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. 5. uudistettu painos. Helsinki: Infor.

Juholin, Elisa 2009. Viestinnän vallankumous. Löydä uusi yhteisöviestintä. 2. painos. Helsinki: WSOYpro, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Kauppinen, Anneli – Nummi, Jyrki – Savola, Tea 2010. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. 10. uudistettu painos. Helsinki: Edita.

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka – Kuronen, Marja-Liisa – Ollikainen, Marja 2009. Yrityksen viestintä. 6. painos. Helsinki: Edita.

Kotilainen, Lauri 1994. Hyvä lehtijuttu. Kirjoittajan opas. 7. uudistettu painos. Helsinki: Tietopaketti.

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka – Rosenström, Anja 2007. Yritysviestinnän ABC. 8. painos. Helsinki: Edita.

Lohtaja, Sirke – Kaihovirta-Rapo, Minna 2007. Tehoa työelämän viestintään. Helsinki: WSOYpro.

Repo, Irma – Nuutinen, Tahvo 2005. Viestintätaito. Opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. 2. painos. Helsinki: Otava.

Suhola, Aino – Turunen, Seppo – Varis, Markku 2005. Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Helsinki: Finn Lectura.

Åberg, Leif 2005. Viestinnän johtaminen. 3. painos. Helsinki: Inforviestintä.

Åberg, Leif 2008. Johtamisviestintää! Esimiehen ja asiantuntijan viestintäkirja. 2. painos. Helsinki: Inforviestintä.

Sanakirjat

Moniosaiset perussanakirjat

Kielitoimiston sanakirja 2007. Osat 1–3. Perustuu sähköiseen Kielitoimiston sanakirjaan 2.0 (2004). Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 140. 2. painos. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Nykysuomen sanakirja (Osat I–VI 1951–1961) 2002. Osat I–VI kolmena niteenä. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 15. painos. Helsinki: WSOY.

Suomen kielen perussanakirja (1990–1994) 2004. Osat 1–3. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55. 2. painos. Julkaistu myös CD-ROM-versiona: CD-Perussanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 94. Helsinki: Edita.

Muita sanakirjoja

ATK-sanakirja. Tietotekniikan monikielinen hakuteos. 2008. 1. Termit, määritelmät ja vastineet eri kielillä. 14. uudistettu painos. Helsinki: Talentum, Tietotekniikan liitto.

ATK-sanakirja. Tietotekniikan monikielinen hakuteos. 2008. 2. Sanakirjat 7 kielestä suomeen. 14. uudistettu painos. Helsinki: Talentum, Tietotekniikan liitto.

Alhoniemi, Alho 1997. Sivistyssanakirja. 8. uudistettu painos. Espoo: Weilin & Göös.

Leino, Antti – Leino, Pirkko 2001. Synonyymisanasto. 3. painos. Helsinki: Otava.

Matkaviestinsanasto. Mobilordlista. Vocabulary of mobile communication. 2001. Tekniikan sanastokeskuksen julkaisuja 29. Julkaistu myös CD-ROM-versiona. Helsinki: Finnet Focus.

Nurmi, Timo 2004. Gummeruksen suuri suomen kielen sanakirja. 3. tarkistettu ja päivitetty painos. Helsinki: Gummerus.

Nurmi, Timo 2004. Suuri lyhennesanakirja. Helsinki: Gummerus.

Nurmi, Timo – Rekiaro, Ilkka – Rekiaro, Päivi 2009. Gummeruksen suuri sivistyssanakirja. Uusittu laitos. Helsinki: Gummerus.

Nurmi, Timo – Rekiaro, Ilkka – Rekiaro, Päivi 2009. Uusi suomen kielen sivistyssanakirja. Uudistettu laitos. Helsinki: Gummerus.

Nykysuomen sivistyssanakirja. Vierasperäiset sanat. 1991. Nykysuomen sanakirjan osa 4. Toimittanut Nykysuomen laitos. 13. painos. Helsinki: WSOY.

Rantala, Risto 2003. Uusi lyhennesanakirja. Helsinki: Otava.

Sivistyssanakirja. Nykysuomen opas. 2003. Päätoimittaja Kalevi Koukkunen. Toimittajat Vuokko Hosia ja Jukka Keränen. 2. painos. Helsinki: WSOY.

Sivistyssanakirja. 19 000 hakusanaa. 2000. Toimittaneet Matti Eskola, Tuula Kaurinkoski ja Kaarina Turti. 9. painos. Savonlinna: Informaatiokirjakauppa.

Sivistyssanasto 2011. 10. painos. Hämeenlinna: Karisto.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto