Yliopiston kielikeskus

Japani 4 (5 op)

Osaamistavoitteet:

Tullaan toimeen suullisella kielitaidolla yhä laajemmissa arkipäivän piireissä. Esimerkiksi monimutkainen pukeutumiseen liittyvä ilmaisuvaranto sekä tien neuvominen ovat tuttuja. Saadaan ensikosketus antamisen ja saamisen ilmaisuihin, vaikutelmien ilmaisuihin ja haluamisen ilmaisuihin. Osataan laatia laajahko kirjoitelma ja esitelmä. Kiinalaisten merkkien taito on yhä laajempi.

 

Kurssin alimmalla arvosanalla suorittava opiskelija osaa kysyä tietä ja ymmärtää saamansa ohjeet. Hän osaa käyttää tyydyttävästi kurssin pukeutumissanastoa sekä konditionaalimuotoa, aikomuksen ilmaisuja ja muita kurssin kielioppirakenteita sekä kanji-merkkejä. Hän on tehnyt laajan kirjoitelman.

 

Sisältö: Harjoitellaan laajemman arkipäivän piirin ilmaisuja: mm. pukeutumiseen ja tien neuvomiseen liittyvää sanastoa ja kielen rakenteita. Saadaan ohjausta laajan kirjoitelman laadinnassa ja esitetään kirjoitelman sisältö esitelmämuodossa. Opetellaan uusia kiinalaisia merkkejä.

 

Opetustavat: 50 tuntia kontaktiopetusta, 85 tuntia itsenäistä työskentelyä. Runsaasti parikeskustelua ja lisäksi kuuntelutehtäviä ja mm. Kopassa olevien lisämateriaalien kautta tehtävää harjoittelua ja opiskelua. Peda.netissä on kurssin kotisivut, joita päivitetään jokaisena kurssipäivänä. Erityisesti peda.netin kautta hyödynnetään webbisivujen ja muiden sähköisten alustojen tuomia mahdollisuuksia opeteltaessa kieltä ja tutustuttaessa laajemmin tapohin, yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

 

Suoritustavat: Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö. Vaihtoehtoisesti AHOT:n kautta hyväksiluku. Jos opiskelijalla on opiskelutaustaa japanin kielessä, mutta se ei sovi AHOT-menettelyyn, tapauskohtaisesti arvioidaan, soveltuisiko näyttökokeissa esitetty taito kurssisuorituksen saamiseen.

 

Oppimateriaalit: Bunka shokyuu nihongo 2 -oppikirja ja harjoituskirja, Basic Kanji Book vol 1 ja 2 sekä Kopassa oleva materiaali ja peda.net-sivut.

 

Arviointi: Kurssikokeiden ja jatkuvan näytön perusteella arvioidaan asteikolla 0-5.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto