Yliopiston kielikeskus

Japani 2 (3 op)

Osaamistavoitteet:

Edellisen kurssin pohjalta itsestä kertomisen ja muiden asioista kyselemisen taidot ovat kehittyneet huomattavasti. Osataan siis laajasti sanoja ja rakenteita arkipäivän ja lähiympäristön tilanteisiin liittyen. Verbin te-muodon muodostaminen ja käyttötavat sekä perustyylin nykyaikamuodon taivutus tulee tutuksi. Kiinalaisten merkkien hallinta on entistä parempaa: tunnistetaan yhä useampia merkkejä.

 

Kurssin alimmalla arvosanalla suorittava opiskelija osaa ilman apukeinoja lukea ja kirjoittaa kaikki tavumerkit. Hän tunnistaa useat aiemmat ja tähän kurssiin kuuluvat kanji-merkit merkityksensä puolesta. Hän osaa useita kurssin adjektiiveja, verbejä ja partikkeleita sekä erityisesti itse valitsemansa substantiivit, ja osaa käyttää näitä osasia ymmärrettävissä lauseissa. Verbien yhdisteleminen toisiinsa ja adjektiivien yhdisteleminen toisiinsa myös menneessä aikamuodossa on kohtuullisella taitotasolla. Verbin te-muodon muodostaminen ja käyttö ovat tyydyttävällä tasolla. Opiskelija osaa ymmärrettävällä tavalla kuvata itseensä ja perheeseensä liittyviä asioita sekä käyttää ruokasanastoa.

 

Sisältö:

Laajemman arkipäivän kehän asioiden käsittely suullisesti ja kirjallisesti. Kielioppiasioista verbin te-muodon muodostus ja käyttötavat, sekä verbin perustyylin nykyaikamuodon muodostus ja käyttö ovat kurssin tärkeimpien asioiden joukossa. Kiinalaisia merkkejä opetellaan lisää.

 

Opetustavat: 40 tuntia kontaktiopetusta, 41 tuntia itsenäistä työskentelyä. Runsaasti parikeskustelua ja lisäksi kuuntelutehtäviä ja mm. Kopassa olevien lisämateriaalien kautta tehtävää harjoittelua ja opiskelua. Peda.netissä on kurssin kotisivut, joita päivitetään jokaisena kurssipäivänä. Erityisesti peda.netin kautta hyödynnetään webbisivujen ja muiden sähköisten alustojen tuomia mahdollisuuksia opeteltaessa kieltä ja tutustuttaessa laajemmin tapohin, yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

 

Suoritustavat: Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö. Vaihtoehtoisesti AHOT:n kautta hyväksiluku. Jos opiskelijalla on opiskelutaustaa japanin kielessä, mutta se ei sovi AHOT-menettelyyn, tapauskohtaisesti arvioidaan, soveltuisiko näyttökokeissa esitetty taito kurssisuorituksen saamiseen.

 

Oppimateriaalit: Bunka shokyuu nihongo 1 -oppikirja ja harjoituskirja, Basic Kanji Book vol 1 sekä Kopassa oleva materiaali ja peda.net-sivut.

 

Arviointi: Kurssikokeiden ja jatkuvan näytön perusteella arvioidaan asteikolla 0-5. 

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto