Yliopiston kielikeskus

Japani 1 (5 op)


Osaamistavoitteet:

Osataan hiragana- ja katakana-tavumerkit. Osataan suomeksi kuvata kirjoitusjärjestelmää sekä tapa- ja viestintäkulttuurin pääpiirteitä. Osataan japanin peruskieliopin alkeet. Sanavarasto on alkanut kehittyä niin, että arkielämän pienen kehän sanastoa on omaksuttu. Kiinalaisten merkkien eli kanjien alkeiden hallinta on vähintään tyydyttävällä tasolla: ymmärretään nähtyjen helppojen merkkien merkitys. Osataan kertoa itsestä perusasiat ja tiedustella näitä asioita muilta. Ymmärretään Japanin koulujärjestelmää ja työelämään siirtymistä.

Kurssin alimmalla arvosanalla suorittava opiskelija osaa tuettuna lukea kaikki tavumerkit. Ymmärtää useiden kurssin kanji-merkkien merkitykset. Osaa monia kurssilla opeteltuja sijainnin ilmauksia, adjektiiveja ja verbejä, erityisesti itse valitsemiaan substantiiveja, pääosan partikkeleista, ja osaa rakentaa näistä osasista ymmärrettäviä lauseita. Opiskelija osaa ymmärrettävästi ja oikealla kohteliaisuustasolla esitellä itsensä ja opiskeluunsa liittyvät asiat.

Sisältö: Hiragana- ja katakana-tavumerkit. Kiinalaisten merkkien eli kanjien alkeet. Tutustutaan yleisesti kirjoitusjärjestelmään, tapa- ja viestintäkulttuurin pääpiirteisiin sekä Japanin koulujärjestelmään ja japanilaisten opiskelijoiden työelämään siirtymiseen. Opetellaan japanin peruskieliopin alkeet. Sanavarastoa kehitetään niin, että arkielämän pienen kehän sanastoa alkaa kertyä. Harjoitellaan itsestä, omista opiskeluista ja arjen pienen kehän asioista puhumista.

Opetustavat: 50 tuntia kontaktiopetusta, 85 tuntia itsenäistä työskentelyä. Runsaasti parikeskustelua ja lisäksi kuuntelutehtäviä ja mm. Kopassa olevien lisämateriaalien kautta tehtävää harjoittelua ja opiskelua. Peda.netissä on kurssin kotisivut, joita päivitetään jokaisena kurssipäivänä. Erityisesti peda.netin kautta hyödynnetään webbisivujen ja muiden sähköisten alustojen tuomia mahdollisuuksia opeteltaessa kieltä ja tutustuttaessa laajemmin tapohin, yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Suoritustavat: Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö. Vaihtoehtoisesti AHOT:n kautta hyväksiluku. Jos opiskelijalla on opiskelutaustaa japanin kielessä, mutta se ei sovi AHOT-menettelyyn, tapauskohtaisesti arvioidaan, soveltuisiko näyttökokeissa esitetty taito kurssisuorituksen saamiseen.

Oppimateriaalit: Bunka shokyuu nihongo 1 -oppikirja ja harjoituskirja, Basic Kanji Book vol 1 sekä Kopassa oleva materiaali ja peda.net-sivut.

Arviointi: Kurssikokeiden ja jatkuvan näytön perusteella arvioidaan asteikolla 0-5.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto