Maturiteetti eli kypsyysnäyte

Kypsyysnäyteohjeet

Mikä kypsyysnäyte eli maturiteetti on?

Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten, jos hän on jo osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.

Englanninkielisissä ohjelmissa kypsyysnäyte kirjoitetaan pääsääntöisesti englannin kielellä. Poikkeuksena opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä suomen- tai ruotsinkielellä, mutta joka ei ole osoittanut kielitaitoaan em. kielissä alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvalla kypsyysnäytteellä. Tällöin kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ollut muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte voidaan kirjoittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, mikäli kielitaito on riittävällä tasolla, tai englannin kielellä.

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 43§

Miten kypsyysnäytteen voi suorittaa?

Tenttitilaisuudessa kirjoitettava kypsyysnäyte on tekstilajiltaan esseetyyppinen kirjoitelma eli pohtiva asiantuntijateksti. Tämä tarkoittaa, että kypsyysnäyte ei ole esimerkiksi tenttivastaus, mielipidekirjoitus, pakina eikä kuvaus tai raportti tutkimusprosessista, kirjoitetusta tutkielmasta eikä tutkimussuunnitelmasta.

Nykyään kypsyysnäyte voidaan suorittaa myös osana kielikeskuksen tutkimusviestinnän kurssia, jolloin puhutaan pedagogisesta kypsyysnäytteestä. Tämä tarkoittaa sitä, että tentissä kirjoitettavan kypsyysnäytteen sijaan opiskelijan maturiteettina tarkastellaan kieliasun näkökulmasta hänen kandidaatintutkielmansa osaa tai siihen kiinteästi liittyvää tekstiä. Pedagoginen kypsyysnäyte arvioidaan kieliasun näkökulmasta kypsyysnäytteen kielentarkatuksen kriteereitä soveltaen.

Lukivaikeus otetaan huomioon kypsyysnäytteen suoritusjärjestelyissä. Tätä varten opiskelijan on toimitettava virallinen todistus lukivaikeudestaan laitoksen tai oppiaineen edustajalle.

Kypsyysnäyte pohjautuu tavallisesti pääaineen tutkielmaan. Erityistapauksessa kyseeseen voi tulla muu kuin tutkielma, yleensä opinnäytetyön alaan kuuluvan kirjallisuus. Kypsyysnäytteen aiheet antaa oppiaineen edustaja – normaalisti opinnäytetyön ohjaaja.

Kypsyysnäyte on osassa tiedekuntia yhden opintopisteen laajuinen, mutta osassa sen katsotaan sisältyvän tutkintokokonaisuuteen.

Milloin kypsyysnäyte suoritetaan?

Kypsyysnäyte suoritetaan kandidaatin- ja maisterinopintojen loppuvaiheessa. Se kirjoitetaan useimmiten tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Mahdollisia ovat myös muut laitoksen tai oppiaineen erikseen järjestämät valvotut tenttitilaisuudet. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa myös e-tenttinä. Tutkimusviestinnän kurssin yhteydessä suoritettava maturiteetti ajoittuu kandidaatinseminaarin yhteyteen.

Miten kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan?

Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla tiedekuntien, laitosten ja oppiaineiden www-sivuilta sekä paperiversiona laitoksesta tai oppiaineesta. E-tenttinä kirjoitettavaan kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan tentaattorille, joka luo opiskelijalle järjestelmään henkilökohtaisen tentin (kypsyysnäytteen).

Miten kypsyysnäyte arvioidaan?

Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa kielikeskuksen hyväksymä kielentarkastaja. Jos opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taitonsa kandidaatintutkinnossa kirjoittamallaan kypsyysnäytteellä, maisteritutkinnossa kirjoitetun kypsyysnäytteen voi tarkistaa niin sisällön kuin kieliasun osalta oppiaineen edustaja.

Opiskelijan kirjoittaessa kypsyysnäytteen muulla kuin koulusivistys- tai äidinkielellään kypsyysnäytteen arvioinnissa korostuvat perehtyneisyys tutkielman alaan ja akateemisen kirjoitustyylin hallinta.

Kypsyysnäyte arvioidaan kaksiportaisella asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksyminen edellyttää, että kypsyysnäyte on hyväksytty niin sisällön kuin kieliasun puolesta.

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 44§

Kielen arviointikriteerejä on selvitetty erillisessä ohjeessa.

Jos kypsyysnäyte hylätään, opiskelija voi pyytää hylkäämisen perusteluja tarkastajilta. Kieliasultaan hylätystä kypsyysnäytteestä opiskelija saa aina lausunnon, joka sisältää hylkäämisperusteet ja ohjeistuksen tekstin heikkouksien korjaamiseksi. Kypsyysnäytteen voi suorittaa uudestaan joko tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä, muussa sovitussa valvotussa tenttitilaisuudessa tai e-tenttinä.

Miten saan tietää kypsyysnäytteen tuloksen?

Kypsyysnäytteen tuloksen tiedottamisessa eri tiedekunnissa, laitoksissa ja oppiaineissa on erilaisia käytänteitä.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto