Maturiteetti eli kypsyysnäyte

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kielentarkastuskriteerit

Tekstilaji ja tyyli

 • Opintojaksolla kirjoitettavana kypsyysnäytteenä tarkastellaan opiskelijan suomenkielistä tieteellistä tekstiä, jota hän on työstänyt kirjoitusviestinnän opintojakson aikana. Opiskelija voi valita opintojaksolla kirjoitettavana kypsyysnäytteenä arvioitavaksi esimerkiksi tutkielman johdannon, yksittäisen luvun, alaluvun tai päätännön tai tutkielmaan kiinteästi liittyvän tieteellisen tekstin.
 • Kypsyysnäytteenä toimivan tekstin sopiva pituus on noin 2–4 sivua rivivälillä 1,5, mutta keskimäärin 500 sanaa (450-600 sanaa). Opiskelija palauttaa kypsyysnäytteenä tarkasteltavan tekstin lisäksi myös työnsä kansilehden, sisällysluettelon ja lähdeluettelon. Koska kirjoitelmasta arvioidaan koulusivistyskielen hallintaa, kypsyysnäyte ei voi pääasiallisesti koostua luetelmista, kuvioista, kaavoista tms.
 • Teksti osoittaa tieteellisen asiatyylin hallintaa. Tekstin tyyli on yhtenäinen läpi tekstin, eivätkä sitä riko esimerkiksi puhekieliset ilmaukset.
 • Teksti osoittaa valitun tekstilajin hallintaa. Esimerkiksi tutkielman johdannon tulee tekstilajilleen ominaisesti johdatella lukija tutkielman kokonaisuuteen. Teoria- tai taustoitusluvussa puolestaan tekstilajille tyypillistä on lähdeperustaisuus. Tulos- tai analyysiosiossa keskeistä on havaintojen tekeminen aineistosta ja havaintojen perusteleminen lukijalle. Päätäntöosiossa kootaan yhteen tutkielman antia ja punnitaan tutkielman merkitystä osana laajempaa keskustelua. Tekstin tulee olla myös rakenteiltaan tunnistettavissa edustamansa tekstilajin edustajaksi.

Rakenne

 • Teksti on ehyt ja looginen kokonaisuus. Tekstin ajatukset on ilmaistu niin huolellisesti, että lukija voi vaivattomasti seurata tekstin etenemistä.
 • Tekstin kappalejako ilmentää tekstin jäsentelyä, ja kappaleiden sisällä ja välillä on sidoksisuutta. Kappalejako on osoitettu selvästi
 • Teksti keskittyy otsikkonsa rajaamaan aiheeseen ja näkökulmaan.

Virkkeet, lauseet ja kieliasu

 • Virke- ja lauserakenteet ovat monipuolisia ja sujuvia. Teksti ei ole esimerkiksi päälausevaltaista, eivätkä sen virke- ja lauserakenteet toistu jatkuvasti samanlaisina.
 • Virke- ja lauserakenteet ovat kielenhuollon suositusten mukaisia. Niissä ei esiinny esimerkiksi sanajärjestys-, viittaussuhde-, kongruenssi- tai rektiovirheitä (ks. erillistä virhetyyppiesimerkistöä).
 • Teksti on suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaista. Esimerkiksi yhdyssanojen kirjoittaminen ja välimerkkien sekä ison ja pienen kirjaimen käyttö ovat suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaisia.

Hylkäämisperusteet

 • Yleensä hylätyssä kypsyysnäytteessä on puutteita vähintään kahdessa edellä esitetyssä kohdassa. Satunnaiset oikeinkirjoitusvirheet eivät yksin johda kypsyysnäytteen hylkäämiseen. Jos kypsyysnäytteenä palautetun tekstin antama näyttö ei riitä kieliasun hyväksymiseen, opettaja pyytää opiskelijaa palauttamaan jonkin toisen osan tutkielmastaan uusintana. Jos toinenkaan yritys ei ole hyväksytty, opettaja opastaa opiskelijan osallistumaan tentissä kirjoitettavaan kypsyysnäytteeseen.
Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto