Yliopiston kielikeskus

Korvaavuusperiaatteet

Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat aiempien suoritusten laajuus, sisältö ja vaativuustaso. Korvaavuuksia myönnetään seuraavasti:

I Pakolliset / valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

  1. Toisessa yliopistossa (ei ammattikorkeakoulussa) suoritettu vastaavantasoinen, -laajuinen ja -sisältöinen kurssi korvaa kielikeskuksessa vaadittavan kurssin. Oman alan terminologiaosuus on suoritettava, jos kurssi ei ole ollut täsmälleen samaa alaa.
  2. Humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen, kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille sekä informaatioteknologian tiedekunnan luonnontieteellisen koulutusalan (tietotekniikka ja tietoliikenne) pääaineopiskelijoille myönnetään kandidaatin tutkintoon vaadittavan ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon korvaavuus ammattikorkeakoulututkinnon perusteella, mikäli tutkinnossa suoritettu kurssi on lain 424/2003 ja asetuksen 481/2003 mukainen ruotsin kielen virkamiestutkintoa vastaava kurssi (maininta tutkintotodistuksessa). Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden täytyy suorittaa lisäksi terminologiatäydennys, mikäli amk-tutkinto ei ole samalta alalta.
  3. Valtionhallinnon kielitutkintolautakunnan apujäsenelle tai opetushallituksen määräämälle tutkintosuoritusten vastaanottajalle suoritettu suomen tai ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa mittaava valtionhallinnon kielitutkinto, joka on suoritettu vähintään arvolauseella tyydyttävä, riittää osoittamaan tutkinnossa vaaditun toisen kotimaisen kielen kielitaidon humanistisessa ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
  4. Ammattikorkeakoulujen suorituksilla voidaan korvata kielikeskuksen alkeis- ja jatkokursseja tai valmentavia kursseja. Tällöin korvaavuuden saaminen riippuu suoritetun opintojakson sisällöistä, laajuudesta ja saadusta arvosanasta (arvosanan on oltava 4 - 5 tai vastaava). Jos olet suorittanut ammattikorkeakoulussa huomattavan määrän kieli- ja viestintäopintoja erinomaisin arvosanoin, voit hakea korvaavuuksia valinnaisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Ammattikorkeakoulun kieliopintojen kaksi opintopistettä vastaa noin yhtä kielikeskuksen opintopistettä.
  5. Lukio-opinnoista tai keskiasteen oppilaitosten peruskoulupohjaisten linjojen opinnoista ei voi saada korvaavuuksia.

II Ulkomailla suoritetut kieliopinnot ja ulkomainen työharjoittelu:

  1. Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen pääaineen tai sivuaineen opintojen perusteella voidaan myöntää korkeintaan 8 op pakollisia/valinnaisia kieliopintoja edellyttäen, että opiskelukieli on maan virallinen kieli (Australiassa, Uudessa Seelannissa, USA:ssa, Irlannissa tai Iso-Britanniassa englannin kielellä suoritetut opinnot). Mikäli opiskelija suorittaa opintoja muulla kuin kohdemaan virallisella kielellä, voidaan hänelle myöntää korkeintaan 4 op valinnaisia opintoja opiskelukielessä. Edellä mainittu ei koske kieliaineiden opiskelijoita, jotka saavat vaihto-opiskelun perusteella korvaavuudet omalta laitokseltaan kieliharjoitteluun. Mikäli opiskelija suorittaa vaihtoyliopistossa kielikursseja, voidaan hänelle myöntää niistä korvaavuuksia opintojen sisällön, laajuuden ja vaativuuden mukaisesti.
  2. Ulkomaisesta työharjoittelusta voidaan myöntää korvaavuuksia tapauskohtaisesti. Opiskelijan on ennen työharjoitteluun lähtöään otettava yhteyttä ao. kielen lehtoriin ja neuvoteltava hänen kanssaan miten työharjoittelu raportoidaan sekä miten todentaa ja reflektoida kielen käyttöä ja kielitaidon kehittymistä työharjoittelun aikana.

III Erityishuomioita

Jyväskylän yliopistossa vain maisterin tutkinnon suorittavat

Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyneillä kieli- ja viestintäopinnoilla ei voi korvata maisterin tutkintoon vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja. Poikkeuksena ulkomailla suoritetut alemmat tutkinnot, joiden perusteella voidaan korvaavuuksia myöntää tapauskohtaisesti.

Sopimus hyväksiluvusta

Jos haluat suorittaa Jyväskylän yliopiston tutkintoihin sisältyviä kieliopintoja muualla, kannattaa kysyä etukäteen kurssin vastaavuutta kielikeskuksesta. Avoimen yliopiston ja kesäyliopistojen ohjelmassa kurssien vastaavuudesta usein mainitaankin, mutta muiden järjestäjien kursseja voidaan hyväksyä vain, jos niiden tasosta ja sisällöstä on riittävät tiedot.

Hyväksiluvun oikaisupyyntö

Hyväksilukupäätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua päätöksen tekijältä. Oikaisupäätökseen tyytymätön voi pyytää oikaisua JY:n muutoksenhakulautakunnalta (Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö).

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto