Yliopiston kielikeskus

Humanististen alojen tutkintovaatimukset

Humanistisessa tiedekunnassa suoritat vähintään 9 op viestintä- ja kieliopintoja alempaan tutkintoosi. Tutkintoon voi myös sisältyä muita viestintä- ja kieliopintoja, joista tarkempaa tietoa laitoskohtaisissa opetussuunnitelmissa. Opintoihin on sisällyttävä:

 • äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestintää 3 op
 • toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • vierasta kieltä 3 op
 • maturiteetti 0 op

Suomen kielen opiskelijat eivät suorita äidinkielen viestintää kielikeskuksessa.

Kielten opiskelijat saavat pää- tai sivuaineena opiskelemastaan kielestä 3 op viestintä- ja kieliopintoihin. Näistä ei haeta korvaavuutta kielikeskuksesta, vaan ne lasketaan suoritetuiksi tiedekunnassa tutkinnon hakemisen yhteydessä.

Äidinkieleltään viittomakielisten opiskelijoiden pakolliset viestintä- ja kieliopinnot:

 • soveltuva suomen kielen kurssi (vähintään 3 op)
 • vieraan kielen soveltuva kurssi tai testi (vähintään 3 op), joka voidaan suorittaa myös ruotsin kielessä
 • maturiteetti 0 op

Viestintä- ja kieliopinnot voit suorittaa kursseina, tentteinä tai hakemalla korvaavuus muussa korkeakoulussa suoritetuista opinnoista. Viestintä- ja kieliopintoja voi myös suorittaa joidenkin aineenopintojen yhteydessä. Tästä mahdollisuudesta ilmoitetaan erikseen.

 

HUOM! Syksyllä 2015 ja sen jälkeen opintonsa aloittavat historian ja etnologian opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot uusimuotoisina viestintä- ja kieliopintoina (UVK).

Historian viestintä- ja kieliopinnot

 • XYHH005 Akateemiset tekstitaidot 2 op (1. vuosi syksy)
 • XYHH006 Monikielinen vuorovaikutus 4 op (1. vuosi kevät)
 • XYHH008 Tutkimusviestintä 3 op (2. vuosi)
 • Maturiteetti 0 op

Etnologian viestintä- ja kieliopinnot

 • XYHH001 Akateemiset tekstitaidot 2 op (1. vuosi syksy)
 • XYHH002 Monikielinen vuorovaikutus 3 op (1. vuosi kevät)
 • XYHH004 Tutkimusviestintä 4 op (2. vuosi)
 • Maturiteetti 0 op

Äidinkielen viestintä

Kandidaatin tutkintoon kuuluva äidinkielen viestintä suoritetaan jatkossa osana uusimuotoisia viestintä- ja kieliopintoja. Opiskelijat osallistuvat omalle opintosuunnalleen suunnitelluille opintojaksoille yhteisen aikataulun mukaisesti. Mikäli opintosuuntasi ei ole vielä mukana UVK-opinnoissa tai haluat täydentää UVK-opintojen antia, voit osallistua kaikille avoimille kirjoitus- ja puheviestinnän kursseille. 

Huomaathan, että kirjoitus- ja puheviestinnän opetustarjonnassa on runsaasti omaa viestintäosaamistasi täydentäviä ja opinnäytteiden valmistumista tukevia valinnaisia opintojaksoja.

Suomi / Kirjoitusviestintä

Kandidaatin tutkintoon suositellaan kaikille avoimia kursseja

XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op) (1. tai 2. vuoden opiskelijoille)
XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op) (kandidaattitutkielman kirjoittajille) 

Huom. Aikaisemmin tarjonnassa olleet ainekohtaiset kurssit XKVH001 Kirjallisuuden tutkimusviestintä (3 op), XKVH002 Museologian tutkimusviestintä (3 op), XKVH003 Taidehistorian tutkimusviestintä (3 op), XKVH004 Taidekasvatuksen tutkimusviestintä (3 op) sekä XKVH013 Yhteisöviestinnän tutkimusviestintä (3 op) toteutetaan kurssin XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op) yhteydessä. Opiskelijat voivat osallistua itselleen parhaiten sopivalle XKVX009-opintojaksolle. 

Gradun kirjoittamisen tueksi suositellaan kaikille avoimia työpajoja

XKVB001 Gradu vauhtiin (2 op)
XKVB002 Raakileesta graduksi (2 op) 
XKVB003 Gradun viimeistely (2 op)
XKVB004 Graduretriitti (3 op)
XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä (1 op)
Huom.  XKVH015 Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen tutkimusviestintä (maisterivaihe) (5 op) Lukuvuodesta 2017-2018 lähtien ei enää erillistä toteutusta, vaan opiskelijat voivat valita itselleen sopivat gradupajat.
 

Toistaiseksi tarjonnassa olevat pääainekohtaiset kurssit

XKVH006 Musiikkitieteen tutkimusviestintä (3 op) (sis. XKVH007 Musiikkiterapian tutkimusviestintä)
XKVH005 Musiikkikasvatuksen tutkimusviestintä (3 op)
XKVH011 Journalistiikan kielenhuolto (5 op)
XKVH1000 Tieteellinen kirjoittaminen (viestintä) (3 op) 

Kaikille avoimia vapaavalintaisia opintoja

XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä (1 op)
XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2-3 op) Yliopisto-opintoihin valmentava kurssi
XKV0024 Kielenhuollon kurssi (3-4 op)
XKVX008 Luova kirjoittaminen – fiktion työstäminen ja luovan prosessin hallinta (3 op)
XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op) Vähintään kolmannen vuoden opiskelijoille.
XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4 op) Vähintään kolmannen vuoden opiskelijoille.

Suomi / Puheviestintä

XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2-3 op)
XPVX006 Ohjausviestintä (3 op)
XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
XPV0015 Esiintymistaito (3 op)
XPV0011 Neuvottelu- ja kokoustaito (4 op)
XPV0012 Äänenkäyttö (3 op)
XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
XPVX003 Työelämän viestintätaidot (3 op)
XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen (4 op)
XPV0021 Työelämäviestintää monikulttuurisessa ryhmässä (3 op)

Ruotsi

Mikäli sivistyskielesi on ollut ruotsi, ota yhteyttä kielikeskuksen ruotsin lehtori Pekka Saaristoon (pekka.c.saaristo@jyu.fi).


Toinen kotimainen kieli

Ruotsi

"Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta." (Asetus yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004)

Toisen kotimaisen kielen opintojakson voit suorittaa kurssilla Svenska för språkvetare / historiker och etnologer / litteratur-, konst- och musikvetare / journalister och kommunikationsvetare / musikvetare, skriftlig, muntlig (3 op). Mikäli kielitaitosi on riittävä, voit myös suorittaa sen korvaavana kokeena.

Ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset merkitään opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT). Korppi-järjestelmässä kurssi on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (skriftlig/muntlig), vaikka kurssi suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen vain kirjalliseen (skriftlig) osioon.

Kurssikoodit ja -nimet:

XRUH002 Svenska för språkvetare / skriftlig / KIE
XRUH902 Svenska för språkvetare / muntlig / KIE
XRUH004 Svenska för litteratur- / konst- och musikvetare / skriftlig / KIR MKA MUS TAH TKA
XRUH904 Svenska för litteratur- / konst- och musikvetare / muntlig / KIR TAH TKA MKA MUS
XRUH005 Svenska för journalister och kommunikationsvetare / skriftlig / JOU PUH YVI
XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare / muntlig / JOU PUH YVI
XRUH006 Svenska för musikvetare / skriftlig / MUS MKA
XRUH906 Svenska för musikvetare / muntlig / MUS MKA

XRUH003 Svenska för historiker och etnologer / skriftlig / HIS ETN
XRUH903 Svenska för historiker och etnologer / muntlig / HIS ETN

HUOM! Ennen syksyä 2015 aloittaneet historian ja etnologian opiskelijat ilmoittautuvat lv. 2017-2018 kurssille XRUY002 Svenska för samhällsvetare och filosofer, skriftlig (XRUY902 Svenska för samhällsvetare och filosofer, muntlig).

Suomi

Mikäli toinen kotimainen kielesi on suomi, ota yhteyttä kielikeskukseen.


Vieras kieli

Vieraan kielen suoritat oman alan akateemisen tason kursseilla tai korvaavilla kokeilla. Opintojakson suorittaminen edellyttää hyvää kielitaitoa.

Englanti
Englannin kielen opintojakson voit suorittaa:
XENH002 Academic Reading and Communication Skills -kurssilla (3 op) tai korvaavana kokeena

Espanja
Espanjan kielen opintojakson voit suorittaa:
XES0010 Espanjan tekstikurssilla (3 op) tai korvaavana kokeena
XES0017 Espanjan keskusteluharjoitukset -kurssilla (3 op)

Ranska
Ranskan kielen opintojakson voit suorittaa:
XRA0021 Teksti ja kulttuuri -kurssilla (3 op) tai korvaavana kokeena
XRA0019 Ranskan kielen suullinen taito -kurssilla (3 op)

Saksa
Saksan kielen opintojakson voit suorittaa:
XSA0104 Text und Kultur im Kontext / Hum. tdk -kurssilla (3 op) tai korvaavana kokeena
XSA0103 Saksan kielen suullisella kurssilla (3 op)

Venäjä
Venäjän kielen opintojakson voit suorittaa:
XVE0010 Venäjän tekstikurssi 1 (3 op) tai korvaavana kokeena
XVE0014 Venäjän kielen suullisen taidon intensiivikurssilla (3 op)


Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Pakollisten lisäksi voit suorittaa valinnaisia viestintä- ja kieliopintoja. Valinnaisiin opintoihin käyvät pääsääntöisesti äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason kurssit, joita et ole suorittanut pakollisina. Näihin käyvät myös kielten valmentavat kurssit sekä alkeiskurssit niissä kielissä, joita et ole lukenut koulussa, ja jatkokurssit niissä kielissä, joita olet lukenut koulussa lyhyen oppimäärän.

Valitse kurssisi siten, että saat mahdollisimman monipuolisen viestintätaidon ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi.

Kirjoitusviestintä

XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
XKVX001 Kirjoituskurssi (2−3 op)
XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op). Vähintään kolmannen vuoden opiskelijoille.
XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2−3 op).
XKVX008 Luova kirjoittaminen - fiktion työstäminen ja luovan prosessin hallinta (3 op)
XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4 op). Vähintään kolmannen vuoden opiskelijoille.
XKVB001 Gradu vauhtiin (2 op)
XKVKB001 Raakileesta graduksi (2 op)
XKVB003 Gradun viimeistely (2 op)

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto