Yliopiston kielikeskus

Tieteellinen viestintä suomeksi jatko-opiskelijoille

Kirjoitusviestintä:

Tarkat aikataulut ja ilmoittautuminen Korpissa.

XKVA001 Tieteellinen viestintä suomeksi: Tekstikonsultaatio 1 op

Kahdenkeskisessä konsultaatiossa saat henkilökohtaista palautetta oman tekstisi rakenteista ja kielestä. Tavoitteena on, että tiedostat oman tekstisi vahvuudet ja kehittämiskohteet ja tiedät, miten kehität ilmaisuasi. Omien vahvuuksien ja kehittämis­kohteiden tunteminen helpottaa kirjoittamisprosessin hallintaa.

Konsultaatiossa (1 t) tarkastellaan kirjoittajan tekstiä (max. 5 sivua) tekstin rakenteiden ja kielenhuollon (suomen kielen oikeakielisyysnormien) kannalta.

XKVA006 Kirjoittaminen vauhtiin 3 op

Kirjoittaminen vauhtiin -työpajassa keskitytään erilaisten kirjoittamisen esteiden ja blokkien selättämiseen. Työskentelyn lähtökohtana ovat kirjoittajien tekstin tuottamiseen liittyvät ongelmat sekä vapaamuotoiset, lukkojen avaamiseen ja oman kirjoittajaidentiteetin vahvistamiseen tähtäävät kirjoitusharjoitukset. Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoitustyön käynnistyminen. Työpaja on tarkoitettu kirjoittajille, jotka ovat kirjoittamisprosessin alkuvaiheessa – tai muuten tilanteessa, jossa oma kirjoittaminen ei syystä tai toisesta suju.

XKVA002 Artikkelin kirjoittaminen 2−3 op

Työpajassa tarkastellaan artikkelijulkaisun prosessia eri näkökulmista (kirjoittaja, toimittaja, arvioija, lukija), tieteellistä artikkelia tekstilajina sekä erilaisia artikkelityyppejä. Lisäksi käsitellään artikkelin rakenteeseen liittyviä seikkoja ja kirjoittamisprosessia. Työpajan aikana osallistujat työstävät eteenpäin oman artikkelinsa julkaisusuunnitelmaa ja antavat ja saavat palautetta keskeneräisestä tekstistä.Työpaja sopii erityisen hyvin väitöskirjaprosessin alkuvaiheessa oleville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, joille ei vielä ole kertynyt runsaasti kokemusta tieteellisestä julkaisusta.  Vaikka kurssi keskittyy suomenkielisiin artikkeleihin, voi kurssin oppeja hyödyntää myös muilla kielillä kirjoitettaessa.

XKVA010 Artikkeliväitöskirjan johdanto 2−3 op

Miten kirjoittaa artikkeliväitöskirjan yhteenveto? Työpajassa tarkastellaan erilaisia artikkeliväitöskirjatyyppejä ja niihin liittyviä haasteita. Lisäksi käsitellään sitä, millainen on johdanto-osan kirjoittamisprosessi ja mitä vaatimuksia johdanto-osalle on asetettu eri tieteenaloilla. Työpaja sopii väitöskirjaprosessin eri vaiheissa oleville jatko-opiskelijoille, jotka työstävät artikkeliväitöskirjaa ja pohtivat johdanto-osan rakentumista.

XKVA005 Tieteellinen viestintä suomeksi: Tutkimuksesta tietokirjaksi 3 op

Tutkimuksesta tietokirjaksi -työpajassa tarkastellaan omaa tutkimusta ja osaamista kustantajan ja kirjamarkkinoiden näkökulmasta. Työpajassa luodaan katsaus sellaisiin perusasioihin, joita jokaisen tieteentekijän olisi hyvä tietää tietokirjojen valmistusprosessista ja Suomen kirjamarkkinoista.

Työpajassa saat virikkeitä ja konkreettisia neuvoja oman tietokirjahankkeesi suunnittelu- ja kirjoitustyöhön sekä kustannuskynnyksen ylittämiseen. Samalla herätellään yhdessä ajatuksia siitä, mistä tieteen popularisoinnissa oikein on kysymys. Työpaja tukee tutkijan työelämävalmiuksia ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.

Työpaja sopii kaikille jatko-opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille, joilla on olemassa omaan tutkimukseen tai asiantuntemukseen liittyvä kirjaidea tai joita kiinnostaa oman väitöstutkimuksen julkaiseminen yleiskustantamon kautta.

XKVA007 Tieteen popularisointi 3 op

Tieteen popularisointi -työpajassa perehdytään tieteen yleistajuistamiseen ja opitaan, mitä ainakin tulee ottaa huomioon, kun haluaa kirjoittaa tutkimuksestaan suurelle yleisölle. Työpajassa pohditaan myös tieteen ja median suhdetta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta yliopiston tehtävänä sekä tuotetaan yksi, julkiseksi tarkoitettu puheenvuoro oman tutkimuksen aihepiiristä. Työpaja sopii tutkimustyön eri vaiheissa oleville jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle.

XKVA009 Tutki(ja) bloggaa 3 op

Työpajassa kehitetään eteenpäin omaa blogia ja harjoitellaan toimivan verkkotekstin tuottamista. Lisäksi pohditaan, millaisessa suhteessa bloggaaminen on  tutkimustyöhön ja millainen some-strategia palvelee parhaiten omaa tutkijaprofiilia. Sopii sekä aloitteleville että kokeneemmille bloggaajille.

XKVA008 Väitöskirjaretriitti 3- 5 op

Työpajan idea on antaa tutkijalle mahdollisuus keskittyä väitöskirjan kirjoittamiseen inspiroivassa ympäristössä. Retriitissä on tarjolla omaa työskentelyä tukevia kirjoittamispajoja, tietoiskuja kirjoittamisprosessin hallinnasta sekä asiantuntevaa ohjausta kirjoittamisen pulmatilanteisiin. Työpajaan kuuluu yliopistolla pidettävä orientaatiopäivä sekä viikon kestävä intensiivinen kirjoittamisjakso Konneveden tutkimusasemalla.

XKVA003 Luonnoksesta tekstiksi 1−2 op

Luonnoksesta tekstiksi -työpajassa hiotaan tekstien rakenteellista sujuvuutta ja muokataan tekstejä lukijan näkökulman huomioiviksi. Tavoitteena on lisätä tietämystä siitä, miten erilaisten rakenneratkaisujen ja kielellisten keinojen avulla luonnosvaiheen irrallisista tekstipalasista luodaan mielekäs ja eheä tekstikokonaisuus.

Työpaja sopii jatko-opiskelijoille, joiden oma teksti on luonnosvaiheessa, tai opinnäytetöiden ohjaajille, jotka tarvitsevat välineitä tekstin rakentamisen ohjaamiseen.

Ei tarjonnassa lukuvuonna 2016-2017.

XKVA004 Tekstin viimeistely 1−2 op

Tekstin viimeistely -työpajassa syvennytään tekstin viimeistelyvaiheeseen ja siinä käsitellään tyypillisiä suomenkielisen tekstin oikoluvussa korjattavia heikkouksia, kuten tiettyjä pilkutussääntöjä, yhdysmerkin ja ajatusviivan käyttöä, puolipisteen ja kaksoispisteen käyttöä, lauseenvastikkeita ja rinnastusten epäsymmetrisyyttä, pronominiviittauksia, yksikön ja monikon käyttöä. Työpajan sisältöä räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaiseksi.

Työpaja sopii henki­löille, joiden tieteellinen teksti on viimeistelyvaiheessa, tai henkilöille, jotka ohjaavat tieteellisiä tutkielmia.

Ei tarjonnassa lukuvuonna 2016-2017.

Puheviestintä:

Tarkat tiedot ja ilmoittautuminen Korpissa.

XPVA001 Väittelijän viestintäosaaminen 2 op

Väittelijän viestintäosaaminen -työpaja on rakennettu tulevan tohtorin väitösprosessin tukemi­seksi. Väitöskirjan tulosten julkistamiseksi on hyvä tietää tiedotteen laatimisesta ja median käytännöistä. Väitösseremonia käydään työpa­jassa läpi yksityiskohtaisesti kuvien ja videoiden avulla sekä käytännössä harjoitellen. Väitöstilaisuuden erityisiä viestintähaasteita ovat lectio praecursoria ja keskustelu vastaväittäjän kanssa. Ehkä hyvät neuvot ovat tarpeen myös karonkan puheita varten? Vertaisryhmä mahdollistaa tuen saannin samassa tilanteessa olevilta.

XPVA002 Konferenssitaidot 2 op

Konferenssitaidot-työpaja pureutuu niiden puheviestintätaitojen harjoittelemiseen, jotka liittyvät tieteellisten konferenssien esitelmien valmistelemiseen ja pitämiseen, puheenjohtajana toimimiseen konferenssin työryhmässä sekä posterin esittelyyn. Tähtäimessä on hyvä vuorovaikutus, viestinnän ymmärrettävyys ja esiintyminen vakuuttavana asiantuntijana.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto