FINELC

Sopimus yliopistojen kielikeskusten verkostosta

Tämä sopimus koskee yliopistojen välistä yhteistyötä yliopistojen kielikeskusten verkostossa (jäljempänä "verkosto").

1 §

Valtakunnalliseen kielikeskusten yliopistoverkostoon kuuluvat 17 yliopistollista kielikeskusta (kk) ja vastaavaa laitosta: Helsingin kauppakorkeakoulun kielten ja viestinnän laitos, Helsingin yliopiston kk, Joensuun yliopiston kk, Jyväskylän yliopiston kk, Kuopion yliopiston kk, Lapin yliopiston kk, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kk, Maanpuolustuskorkeakoulun kieltenopetus, Oulun yliopiston kk, Svenska Handelshögskolanin Institution för språk och kommunikation, Tampereen teknillisen yliopiston kk, Tampereen yliopiston kk, Teknillisen korkeakoulun kieli- ja viestintäkeskus, Turun kauppakorkeakoulun kielten laitos, Turun yliopiston kk, Vaasan yliopiston humanistinen tiedekunta/kaikkien alojen kieltenopetus ja Åbo Akademin Språktjänst.

Verkostoon voidaan ottaa uusia jäseniä. Verkoston jäseninä voivat olla kaikki yliopistoyksiköt, joissa toimii kielikeskus tai vastaava laitos.

Koordinaatioyliopistona on Tampereen yliopisto.

2 §

Verkoston tavoitteena on kielikeskusten verkostoitumista tehostaen sekä niiden yhteisiä vahvuuksia ja tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen kehittää kielten ja viestinnän opetusta, opiskelu- ja oppimismahdollisuuksia ja arviointikäytänteitä sekä varmistaa laatua.

3 §

Verkoston toiminnasta vastaa verkoston sisäinen vastuu- ja valmisteluorganisaatio. Päätösvaltaa verkostossa käyttää johtoryhmä, joka on kielikeskusten johtajien neuvosto.

Verkostolla on sisäisesti sovitut toimintasäännöt, joista päättää verkoston johtoryhmä.

4 §

Koordinaatioyliopistona toimivalla jäsenyliopistolla on neuvotteluvastuu verkoston osalta opetusministeriön kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa. Rahoitus verkoston toimintaan osoitetaan verkostolle koordinaatioyliopiston kautta.

5 §

Tampereen yliopisto koordinaatioyliopistona toimittaa kielikeskusten verkoston toiminta- ja taloussuunnitelman tiedoksi kuhunkin verkostossa mukana olevaan yliopistoon. Verkostossa mukana olevat yliopistot mainitsevat omissa toiminta- ja taloussuunnitelmissaan osallisuutensa kielikeskusten verkoston toimintaan. Tampereen yliopisto koordinaatioyliopistona toimittaa varsinaisen toiminta- ja taloussuunnitelman opetusministeriölle oman suunnitelmansa mukana. Verkoston toiminnasta raportoidaan koordinaatioyliopiston vuosikertomuksen yhteydessä.

6 §

Opiskelijoita ja verkoston järjestämää opetusta koskevat tutkintohallinnolliset asiat käsitellään yliopistojen tiedekunnissa ja niistä vastaavissa elimissä kunkin yliopiston säädösten ja määräysten mukaisesti.

Tutkintotavoitteet sovitaan yliopistokohtaisesti.

7 §

Verkoston käyttöön osoitetuilla varoilla hankitut laitteet ja välineet sijoitetaan verkoston johtoryhmän päätöksen mukaisesti verkostoon kuuluvien yliopistojen laitoksiin.

8 §

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus tarkistetaan tarvittaessa tulossopimuskausittain. Verkostosta eroaminen tapahtuu kalenterivuoden alussa. Eroavan jäsenyksikön tulee ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti vähintään kuusi kuukautta ennen eroamista.

FINELC
FINELC

Kielikeskusten FINELC-verkosto