23.01.2019

Korvaavuusperiaatteet

 Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat aiempien suoritusten laajuus, sisältö ja vaativuustaso. Korvaavuuksia myönnetään seuraavasti:

I Pakolliset / valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

  1. Toisessa yliopistossa (ei ammattikorkeakoulussa) suoritettu vastaavantasoinen, -laajuinen ja -sisältöinen opintojakso korvaa tutkintovaatimuksien mukaisen viestintä- ja kieliopintojakson. Alakohtainen täydennys vaaditaan, mikäli hyväksiluettavaksi esitetty opintojakso on suoritettu toisen tieteenalan mukaisesti. Samaten opintopistetäydennys vaaditaan, mikäli hyväksiluettavaksi esitetyn opintojakson opintopistemäärä on ollut pienempi kuin mitä tutkintoon vaaditaan.
  2. Kandidaatin tutkintoon vaadittavan toisen kotimaisen kielen kirjallisen ja suullisen taidon korvaavuus myönnetään ammattikorkeakoulussa suoritetun vastaavan opintojakson perusteella (laki 424/2003 ja asetus 481/2003). Opintopistetäydennys vaaditaan, mikäli hyväksiluettavaksi esitetyn opintojakson opintopistemäärä on ollut pienempi kuin mitä tutkintoon vaaditaan. Alakohtainen täydennys vaaditaan, mikäli hyväksiluettavaksi esitetty opintojakso on suoritettu toisen tieteenalan mukaisesti (ei HYTK).
  3. Valtionhallinnon kielitutkintolautakunnan apujäsenelle tai opetushallituksen määräämälle tutkintosuoritusten vastaanottajalle suoritettu suomen tai ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa mittaava valtionhallinnon kielitutkinto, joka on suoritettu vähintään arvolauseella tyydyttävä, riittää osoittamaan tutkinnossa vaaditun toisen kotimaisen kielen kielitaidon humanistis-yhteiskuntatieteellisessä ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
  4. Ammattikorkeakoulujen suorituksilla voidaan korvata kielikeskuksen alkeis- ja jatkokursseja tai valmentavia kursseja. Tällöin korvaavuuden saaminen riippuu suoritetun opintojakson sisällöistä, laajuudesta ja saadusta arvosanasta (arvosanan on oltava 4 - 5 tai vastaava). 
  5. Lukio-opinnoista tai keskiasteen oppilaitosten peruskoulupohjaisten linjojen opinnoista ei voi saada korvaavuuksia.

II Ulkomailla suoritetut kieliopinnot ja ulkomainen työharjoittelu:

  1. Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen pääaineen tai sivuaineen opintojen perusteella voidaan myöntää korkeintaan 8 op pakollisia/valinnaisia kieliopintoja edellyttäen, että opiskelukieli on maan virallinen kieli (esim. englannin kielellä suoritetut opinnot Australiassa, Uudessa Seelannissa, USA:ssa, Irlannissa tai Iso-Britanniassa). Mikäli opiskelija suorittaa opintoja muulla kuin kohdemaan virallisella kielellä, voidaan hänelle myöntää korkeintaan 4 op valinnaisia opintoja opiskelukielessä. Edellä mainittu ei koske kieliaineiden opiskelijoita, jotka saavat vaihto-opiskelun perusteella korvaavuudet omalta laitokseltaan kieliharjoitteluun. Mikäli opiskelija suorittaa vaihtoyliopistossa kielikursseja, voidaan hänelle myöntää niistä hyväksilukuja opintojen sisällön, laajuuden ja tason mukaisesti.
  2. Ulkomaisesta työharjoittelusta voidaan myöntää korvaavuuksia tapauskohtaisesti. Opiskelijan on ennen työharjoitteluun lähtöään otettava yhteyttä ao. kielen lehtoriin ja neuvoteltava hänen kanssaan miten työharjoittelu raportoidaan sekä miten todentaa ja reflektoida kielen käyttöä ja kielitaidon kehittymistä työharjoittelun aikana.

III Erityishuomioita

Jyväskylän yliopistossa vain maisterin tutkinnon suorittavat

Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyneillä kieli- ja viestintäopinnoilla ei voi korvata maisterin tutkintoon vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja. Poikkeuksena ulkomailla suoritetut alemmat tutkinnot, joiden perusteella voidaan hyväksilukuja myöntää tapauskohtaisesti.

Sopimus hyväksiluvusta

Jos haluat suorittaa Jyväskylän yliopiston tutkintoihin sisältyviä viestintä- ja kieliopintoja muualla, kannattaa kysyä etukäteen kurssin vastaavuutta kielikeskuksesta. Avoimen yliopiston ja kesäyliopistojen ohjelmassa kurssien vastaavuudesta usein mainitaankin, mutta muiden järjestäjien kursseja voidaan hyväksyä vain, jos niiden tasosta ja sisällöstä on riittävät tiedot.

Hyväksiluvun oikaisupyyntö

Hyväksilukupäätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua päätöksen tekijältä. Oikaisupäätökseen tyytymätön voi pyytää oikaisua JY:n muutoksenhakulautakunnalta (Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö).

Lue lisää hyväksiluvusta

Ai­em­min han­ki­tun osaa­mi­sen hy­väk­si­lu­ku (AHOT)

Korvaavuushakemus

Sähköinen AHOT-lomake