05.12.2018

Kehittämistyö

Kielikeskuksessa tehdään tutkimukseen perustuvaa kielten ja viestinnän opetuksen, ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittämistyötä. Kehitämme jatkuvasti myös omia työskentelytapojamme ja työympäristöämme.
Pedagoginen kehittäminen

Kielikeskuksen toiminnan taustalla on uusimpaan tutkimustietoon pohjautuva opetuksen pitkäjänteinen ja systemaattinen kehittäminen, johon koko henkilökunta on sitoutunut. Alla muutama nosto pedagogisesta kehittämistyöstä.

Uusi­muo­toi­set vies­tin­tä- ja kie­lio­pin­not (UVK)

Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen on tällä hetkellä kielikeskuksen laajamittaisin pedagogisen kehittämisen muoto. UVK:ssa on siirrytty monikielisiin ja -tieteisiin opettajatiimeihin, jotka vastaavat kunkin tieteenalan viestintä- ja kieliopintojen suunnittelusta ja toteutuksesta hetiuvk_logo_musta.png opintojen ensimmäisestä vuodesta lähtien koko kandidaatintutkinnon ajan. Lue lisää  

Luku- ja ka­ve­ri­koi­rat kie­li­kes­kuk­sen ope­tuk­ses­sa

Jyväskylän yliopiston kielikeskus, Student  Life, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta sekä Kennelliiton Kaveri- ja lukukoirat aloittivat hankkeen, jossa kaveri- ja lukukoiratoimintaa tuodaan kampukselle edistämään opiskelijoiden hyvinvointia jakielikeskuskaverikoiralogo.png opiskelukykyä. Toiminta käynnistettiin Jyväskylän yliopistossa toukokuussa 2018 tilassa MaA104. Lue lisää 

INTEGRA

INTEGRA on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi. Lue lisää.

Akateemisen asiantuntijuuden kehittyminen -tutkimus

Jyväskylän yliopiston kielikeskus ja Koulutuksen tutkimuslaitos ovat käynnistäneet opetuksen ja oppimisen kehittämiseen liittyvän seurantatutkimuksen, jossa kyselyiden ja haastatteluiden avulla seurataan yliopiston opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä kandidaatintutkinnon ajan. Kyselyt ja niihin liittyvät ryhmänohjaustilanteet ovat osa uusimuotoisia viestintä- ja kieliopintoja. Kyselyt toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden alussa sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen opiskeluvuoden lopussa. Lue lisää.

Työyhteisön kehittäminen

Kie­li­kes­kus tu­le­vai­suu­den työ­paik­ka­na

Henkilöstön hyvinvointi on merkittävä tekijä kehittämistyössä. Kielikeskus tulevaisuuden työpaikkana -hankkeessa (2014–2015) tarkasteltiin ja kehitettiin ulkopuolisen konsultin avulla kielikeskuksen toiminnan prosesseja, työtapoja ja työhyvinvointia. Lue lisää.

Monikielisten ja -tieteisten opettajaryhmien tiimiytymisen tukeminen

Kielikeskushistorian suurimman kehittämishankkeen, uusimuotoiset kieli- ja viestintäopinnot (UVK), suunnittelun ja toteuttamisen ytimessä ovat monialaiset ja -tieteiset opettajaryhmät. Ryhmien toiminnan kehittämiseksi kielikeskuksessa järjestetään ulkopuolisen konsulttiyritys Balentorin räätälöimä Monialaisten opettajaryhmien tiimiytymisen tukeminen -täsmävalmennus (kevät 2018–talvi 2019). Tiimiytymisen lisäksi valmennuksessa tuetaan työhyvinvoinnin seurantaa ja ylläpitämistä tiimien sekä johtamisen osalta. Valmennus toteutetaan eläkeyhtiö Varman rahoituksella.

Toi­min­ta­tut­ki­mus

Pohja aktiiviselle kehittämistyölle ja yhdessä kehittämiselle on luotu kielikeskuksen pedagogisella toimintatutkimuksella, jota tehtiin kahden vuosikymmenen ajan (1994–2014). Seitsemäs ja tällä hetkellä viimeinen toimintatutkimussykli päättyi keväällä 2014.

Toimintatutkimuksen keinoin on kehitetty kielikeskuksen opetusta, ohjausta ja opetuksen arviointia. Toimintatutkimuksella on kehitetty myös kielikeskusta toiminta- ja työympäristöinä esimerkiksi toiminnan organisoinnin ja rakenteiden näkökulmista. Toimintatutkimuksen rooli on ollut merkittävä sekä kielikeskuksen että kielikeskustyön rakentumisessa nykyiseen muotoonsa.

Hankkeet

Kielikeskus on aktiivisesti mukana erilaisissa akateemisen tason kielten opetusta ja oppimista kehittävissä hankkeissa, joissa on kehitetty muun muassa työkaluja monikielisen viestinnän opetukseen ja arviointiin, pedagogisia malleja verkossa tapahtuvan vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen sekä akateemisen opetuksen laadunvarmistusta. Näiden lisäksi kielikeskus on mukana pohjoismaisessa yhteistyössä erilaisten verkostojen ja hankkeiden kautta. Kielikeskus on osallistunut aktiivisesti myös yliopiston sisäisiin opetuksen kehittämishankkeisiin.

Lue lisää kielikeskuksen hankkeista 

Kielikeskuksen jul­kai­sut
  • 40 näkymää -kuvaKielikeskuksen 40-vuotissyntymäpäivän kunniaksi vuonna 2017 julkaistiin 40 näkymää kielikeskukseen. Meillä kielikeskuksessa on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri ja yksi osoitus siitä on tämä yhdessä tehty juhlajulkaisu. Tutustu julkaisuun 40 näkymää kielikeskukseen ja näet, mitä kaikkea kielikeskuksessa tehdään.
  • Tiedot kielikeskuksen henkilökunnan julkaisuista ja esitelmistä ovat TUTKAssa, Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmässä.
Language Lounge ja studio

Kielikeskuksessa on käytössä Oppiossa sijaitseva oppimistila, Language Lounge. Tilan suunnittelun lähtökohtana on ennen kaikkea muunneltavuus ja monikäyttöisyys. Lounge on kalustettu liikuteltavilla ja eri tavoin yhdisteltävillä kalusteilla – tuoleilla, pöydillä, säkkituoleilla ja sermeillä – sekä erilaisia työskentelymuotoja ja tiedonjakamista tukevilla teknologioilla.

Samoja periaatteita noudattaen suunniteltiin myös studio, joka otettiin käyttöön 2016. Studio on Language Loungen tapaan kalustettu liikuteltavilla kalusteilla ja sen kattoon asennetut kauko-ohjattavat kamerat mahdollistavat muun muassa erilaisten ryhmätilanteiden tallentamisen ja analysoimisen. Tila on suunniteltu yhdessä muiden kielikampuslaisten kanssa ja se sopii hyvin myös tutkimusaineiston tallentamiseen.

Kielikampus
 

Kielikampus on Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen, kielikampuskieli- ja viestintätieteiden laitoksen, Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja opettajankoulutuslaitoksen kielipedagogiikan yhteishanke. Yhdessä muodostamme kansallisesti ja kansainvälisesti ainutkertaisen, kielen ja kielenkäytön tutkimusta, kielenopetusta, kielikoulutusta ja kielikoulutuspolitiikkaa kehittävän ja uudistavan moninäkökulmaisen osaamiskeskittymän, Kielikampuksen.    

Yhteystiedot

Kielikeskuksen kehittämistyöhön liittyvät kysymykset: